Regenerácia sídel ROP – samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami