Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev