Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS) – aktualizácia č. 1