Informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017