Výzva č. 22/PRV/2017 na opatrenie 7, podopatrenie 7.4 – Doplnok informácií.