Kategória

Iné

LAGS4EU

LAG_good_practices_web_20062017-1
Čítaj ďalej...

Často kladené otázky k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo zoznam často kladených otázok k dopytovo orientovaným výzvam zameraným na občiansku informovanosť a participáciu a tvorbu lepšej verejnej politiky.   Bližšie informácie: http://www.
Čítaj ďalej...

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

  Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z. z.).
Čítaj ďalej...

Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0

  Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 6.6.2017 Príručku k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3.   Hlavným cieľom
Čítaj ďalej...

Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len “žiadosť o NFP”) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadost
Čítaj ďalej...

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania – SAŽP na verziu 3.0

    Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 3.0, platnú od 01. 06. 2017.   Aktualizáciou
Čítaj ďalej...

O TITUL DEDINA ROKA 2017 ZABOJUJE 20 OBCÍ

  Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji.   Do súťaže sa zapojili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul,
Čítaj ďalej...

V 9. kole je vydaných 306 poukážok na fotovoltické panely

  V 9. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 306 domácností. Medzi vydanými poukážkami je 75 bez využitia elektrickej akumulácie, čo je viac ako v predchádzajúcom fotovoltickom kole.   Deviate kolo s alokáciou 900 000 € bolo uzatvorené v súlade s osobi
Čítaj ďalej...

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI APVV ZA ROK 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva Výročnú správu o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2016. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV.   Samostatná kapitola je venovaná Výročnej konferencii APVV, kde bola slávnostne vyhl
Čítaj ďalej...

Ministerstvo školstva aj tento rok podporí poradenské centrá

  Aktivity zamerané na skvalitnenie včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podpora novozriaďovaných úsekov raného poradenstva, ako aj materiálno-technického vybavenia poradenských centier sú predmetom výzvy na podanie žiadosti o financovanie
Čítaj ďalej...