Kategória

Iné

LAGS4EU

LAG_good_practices_web_20062017-1
Čítaj ďalej...

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

  Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z. z.).
Čítaj ďalej...

Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len “žiadosť o NFP”) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadost
Čítaj ďalej...

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania – SAŽP na verziu 3.0

    Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 3.0, platnú od 01. 06. 2017.   Aktualizáciou
Čítaj ďalej...

O TITUL DEDINA ROKA 2017 ZABOJUJE 20 OBCÍ

  Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji.   Do súťaže sa zapojili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul,
Čítaj ďalej...

V 9. kole je vydaných 306 poukážok na fotovoltické panely

  V 9. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 306 domácností. Medzi vydanými poukážkami je 75 bez využitia elektrickej akumulácie, čo je viac ako v predchádzajúcom fotovoltickom kole.   Deviate kolo s alokáciou 900 000 € bolo uzatvorené v súlade s osobi
Čítaj ďalej...

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI APVV ZA ROK 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva Výročnú správu o činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok 2016. Nájdete v nej informácie tak o súčasných, ako aj o nových aktivitách APVV.   Samostatná kapitola je venovaná Výročnej konferencii APVV, kde bola slávnostne vyhl
Čítaj ďalej...

Ministerstvo školstva aj tento rok podporí poradenské centrá

  Aktivity zamerané na skvalitnenie včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podpora novozriaďovaných úsekov raného poradenstva, ako aj materiálno-technického vybavenia poradenských centier sú predmetom výzvy na podanie žiadosti o financovanie
Čítaj ďalej...

Klienti sociálnych služieb dostanú možnosť prejsť z veľkých neosobných​ centier do malých komunitných

    Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov EÚ je vyčlenených takmer 68 miliónov eur. &n
Čítaj ďalej...

V 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške 900-tisíc €.

Pôvodne plánovaná alokácia na toto kolo Slovenská inovačná a energetická agentúra navýšila o 250-tisíc €. Celkom by podľa doterajšej priemernej výšky podpory  pri fotovoltických inštaláciách mohlo byť v 9. kole vydaných 330 poukážok.   „Viac domácností tak bude mať možnosť využiť
Čítaj ďalej...