Kategória

Iné

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hľadá možnosti financovania rozvoja inteligentných miest

Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa dnes opäť zišli predstavitelia verejného a súkromného sektora, aby spoločne diskutovali o možnostiach financovania a implementácie konceptov inteligentných miest v Slovenskej republike.   Koncom februára 2017 Úrad p
Čítaj ďalej...

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 26.04.2017

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 26.04.2017   Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 85 145 783 Eur (zdroj EÚ). Podrobné rozdelenie disp
Čítaj ďalej...

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

V projekte Zelená domácnostiam môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká.   V utorok 2. mája 2017 o 15. h bude otvorené už 8. kolo projektu Zelená domácnostiam. Určené bude na podporu zariad
Čítaj ďalej...

Vláda SR na 51.schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály:

Vláda SR 51.schôdzi prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály: pod bodom 4: Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatr
Čítaj ďalej...

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov   Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuál
Čítaj ďalej...

Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

V stredu 15.03.2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ za účasti zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizác
Čítaj ďalej...

Usmernenia MŽP SR

Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného pr
Čítaj ďalej...

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC451-2017-20 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 14.
Čítaj ďalej...

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebež
Čítaj ďalej...

Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá!

Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá! Deti zo základných škôl nám môžu ukázať svoje nápady, vízie a talent. Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky vyhlasuje druhý ročník súťaže detských kresieb s názvo
Čítaj ďalej...