Kategória

Iné

Z rokovania vlády SR

Vláda SR na svojej 128 schôdzi 15.októbra 2014 prerokovala a schválila okrem iných aj tieto materiály: Pod bodom  8: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 – nové znenie Pod bodom 19: Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na pro
Čítaj ďalej...

Z rokovania vlády SR

Vláda SR na svojej 128 schôdzi 15.októbra 2014 prerokovala a schválila okrem iných aj tieto materiály: Pod bodom  8: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 – nové znenie Pod bodom 19: Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na pro
Čítaj ďalej...

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na poskytovanie grantov na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma de minimis).  Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-31DM-1401 – 20.10.2014 – Košice                  
Čítaj ďalej...

VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2015 A SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+ 2015 BOLI ZVEREJNENÉ

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali
Čítaj ďalej...

Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňom 1. augusta 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera v rá
Čítaj ďalej...

 Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásuje dňom 1. augusta 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klas
Čítaj ďalej...

Poskytovanie informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo časť Výzvy – Aktuálne výzvy o možnostiach poskytovania informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačnéh
Čítaj ďalej...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR)  v y h l a s u j e  podľa § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu eu
Čítaj ďalej...

výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, kód výzvy OPŽP-PO3-14-3. Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINI
Čítaj ďalej...

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 3

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle tretiu aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy
Čítaj ďalej...