Kategória

Podujatia

Projekt Chute podunajskej prírody

Jednou z aktivít projektu Chute podunajskej prírody, SKHU/1601/1.1/258, bol festival v Klížskej Nemej.  
Čítaj ďalej...

Workshop k projektu “HERBALAND”

Workshop dňa 29. augusta 2018 o 10:00 hod.  na brehu Mŕtveho ramena Váhu v Komárne organizuje Regionálna rozvojová agentúra Komárno k projektu s názvom „HERBALAND“, ID projektu: SKHU/1601/4.1/150, podporeného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovan
Čítaj ďalej...

Tlačová konferencia k projektu s názvom “HERBALAND”

Regionálna rozvojová agentúra Komárno realizuje dňa 23.11.2017 o 10:30 hod. v Podunajskom múzeu Komárno tlačovú konferenciu v rámci projektu s názvom „HERBALAND“. Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovaného Regionálna rozv
Čítaj ďalej...

Tlačová konferencia k projektu “Kruh cirkulárnej ekonomiky”

V rámci projektu “Kruh cirkulárnej ekonomiky” realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, organizuje Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. úvodnú tlačovú
Čítaj ďalej...

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 – časť č. 1, 2, 3 a Interreg SK-CZ seminár

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 – časť č. 1, 2, 3:   Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“)
Čítaj ďalej...

Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov ǀ streda 28. jún 2017 ǀ 9:00 hod.   Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implementácie p
Čítaj ďalej...

Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín ǀ štvrtok 29. jún 2017 ǀ 9:00 hod   Sekcia fondov EÚ Slovenskej agentúry životného prostredia pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár v oblasti implemen
Čítaj ďalej...

Osobné konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam zameraným na mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa ( OP EVS) Vás pozýva na osobné konzultácie k zverejnenej sérii výziev zameranej na mimovládne neziskové organizácie.   Konzultácie budú v tlačovej miestnosti MV SR, 2. poschodie, Pribi
Čítaj ďalej...

InvestEU Roadshow: Tento týždeň v Snine, Poprade a Kežmarku

  V stredu (7. júna) sa v Snine uskutoční ďalšie z podujatí pod hlavičkou InvestEU Roadshow, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie ľudí v regiónoch o Európskej únii a o projektoch financovaných z európskych zdrojov vo forme diskusií, aktivít, či kvízov s možnosťou vyhrať množstvo at
Čítaj ďalej...

Seminár k výzvam, zameraným na obce s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra, ako sprostredkovateľský orgán  pre OP Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Košický samosprávny kraj pripravuje 9. júna 2017 informačný seminár o výzvach, vyhlásených v rámci prioritných osí 5. „Integrácia marginalizovaných rómskych komun
Čítaj ďalej...