Kategória

Výzvy

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje v roku 2017 ďalšie kolo grantového programu Tu sme doma. Na jeden projekt môžu občania Hurbanova získať až 3 000 €

Podpora organizácií aj jednotlivcov Nitrianska komunitná nadácia (NKN) je nezisková organizácia, ktorá podporuje dobré nápady a verejnoprospešné aktivity v celom Nitrianskom kraji. Finančné granty, ale aj odbornú podporu, vzdelávanie a konzultácie poskytuje organizáciám – občianskym z
Čítaj ďalej...

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom                       
Čítaj ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 12. apríla 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriská
Čítaj ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017 Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátne
Čítaj ďalej...

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2017“

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2017 na dotácie k projektu Zdravie na tanieri 2017.Účelové finančné pr
Čítaj ďalej...

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s  Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Oprávnení žiadatelia: – orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy – samospr
Čítaj ďalej...

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík pomôže zacieliť konkrétne opatrenia

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo vyzvanie na národný projekt, ktorý je súčasťou prioritnej osi 5 s názvom Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) OP ĽZ. Prijímateľom projektu bude
Čítaj ďalej...

Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie

Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie   Podpredseda vlády Peter Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili historicky prvú výzv
Čítaj ďalej...

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu s kódom OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie
Čítaj ďalej...

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“

Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“.   Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.   Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prez
Čítaj ďalej...