Kategória

Výzvy

Výzva – Poskytovanie dotácií na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK

Nitriansky samosprávny kraj po 1-krát podporí aj držiteľov značky kvality PODUNAJSKO – DUNAMENTE (ak bude úspešný projekt Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV) Výzva umožňuje požiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu dr
Čítaj ďalej...

Silver Economy – výzva na predkladanie ponúk

http://rrakn.sk/files/2018/12/Výzva_RRAKomarno_SILVER-ECONOMY_SKHU.pdf
Čítaj ďalej...

Výzva “Zabezpečenie podujatia RRA Komárno v oblasti regionálneho rozvoja”

Výzva zabezpečenie podujatia RRA Komárno v oblasti regionálneho rozvoja
Čítaj ďalej...

Creative Europe Desk

Milí kolegovia a priatelia, Prichádzame s pozvánkami na jesenné akcie a upozorňujeme na najbližší termín predkladania grantov. Projekty európskej spolupráce – výzva otvorená!!  viac TU Termíny predkladania žiadostí na projekty 22.11.2017 – Projekty spojené s Európskym roko
Čítaj ďalej...

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu podnikania v najmenej rozvinutých okresoch SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) v najmenej rozvinutých okresoch SR.
Čítaj ďalej...

Výzva na rekonštrukciu hasičských zbrojníc č. VII PHZZ pre rok 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc   Termín vyhlásenia: 17.7.2017 Termín uzávierky: 31.8.2017   Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovensk
Čítaj ďalej...

Oznam o vyhlásení 25. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 14. 07. 2017 bola zverejnená 25. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej
Čítaj ďalej...

Výzva zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh ria
Čítaj ďalej...

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/2sFPzEM) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 (http
Čítaj ďalej...

Aktivizácia a podpora mladých NEET

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marg
Čítaj ďalej...