Kategória

Výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) organizáciou vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP).   V súvislosti so zverejnením Dodatku č.4 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre pr
Čítaj ďalej...

USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.04.2017 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).
Čítaj ďalej...

Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór

Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.  Oprávnení žiadatelia: aktívni občania a iniciatívy, verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky), školy, škôlky, samosprávy (obce, mestá), kultúrne inštitúcie
Čítaj ďalej...

Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017)

Zoznam podporených žiadateľov (Program obnovy dediny 2017).   Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podp
Čítaj ďalej...

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 19.04.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 19.04.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývo
Čítaj ďalej...

Zelená domácnostiam

V 7. kole projektu Zelená domácnostiam budú poukážky zaslané 339 domácnostiam, ktoré žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov.   V 7. kole boli vydané poukážky v celkovej hodnote 1 milió
Čítaj ďalej...

Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“

Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové fin
Čítaj ďalej...

Informácia pre žiadateľov o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 na činnosti: L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania a C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, dňa 19.04.201
Čítaj ďalej...

VÝZVA: NÁUČNÉ CHODNÍKY

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila nový grantový program Náučné chodníky.   Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho z
Čítaj ďalej...

Vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach

Vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 6. apríla 2017
Čítaj ďalej...