Kategória

Výzvy

Nová podpora excelentného výskumu

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií. V čerpaní kľúčových zdrojov financovania špičkového vedeckého výskumu sme stále na chvoste rebríčka. Nový rámcový program Horizont Európa
Čítaj ďalej...

Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je prijímateľom NFP v národnom projekte „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK”. Názov projektu: Podpora činností zameran
Čítaj ďalej...

Miestny rozvoj a inklúzia

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Cieľom tejto výzvy je podpora budovania kapacít menších miestnych o
Čítaj ďalej...

Výzva 1/2021 Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond vyhlasuje výzvu pre oprávnených žiadateľov. Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznos
Čítaj ďalej...

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú
Čítaj ďalej...

Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a
Čítaj ďalej...

Výzva č. 2/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 2/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotáci
Čítaj ďalej...

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlásilo 15. decembra 2020 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí financovaných z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuj
Čítaj ďalej...

Dotácie na nájomné

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo výzvu na dotáciu nájomného. Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následko
Čítaj ďalej...

Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí (CLIMALOCAL)

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na obnovu znehodnotených ekosystémov mokradí. Cieľom otvorenej výzvy je obnova znehodnotených ekosystémov mokradí1 na území Slovenskej republiky. Táto výzva je zameraná na podporu opatrení na zníženie úbytku a degradácie mokradí, re
Čítaj ďalej...