Kategória

Výzvy

Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie vyzvanie vyhlásené dňa 06.06.2017

  Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.   Bližšie informácie: https://www.empl
Čítaj ďalej...

Grantový program Férovej Nadácie

Bojujeme proti nezamestnanosti mladých, podporujeme vzdelávacie programy či výmenu skúseností.   ÚVOD Férová Nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných huma
Čítaj ďalej...

PPA Aktualizácia

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Národné projekty”>PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie
Čítaj ďalej...

Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 6.6.2017  bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou.   Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hos
Čítaj ďalej...

Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0

  Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 6.6.2017 Príručku k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3.   Hlavným cieľom
Čítaj ďalej...

Výzva č. 22/PRV/2017 na opatrenie 7, podopatrenie 7.4 – Doplnok informácií.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 Výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základn
Čítaj ďalej...

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1

  Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1 (ďalej len „Inštrukcia“), platnú od 01. 06. 2017, kt
Čítaj ďalej...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/01 – Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce – 3

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.   Bližšie informácie: https://www.employ
Čítaj ďalej...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/02 – REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.   Bližšie informácie: https://www.employ
Čítaj ďalej...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/2.1.1/03 – Šanca pre mladých

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.   Bližšie informácie: https://www.employ
Čítaj ďalej...