Kategória

Výzvy

Orange – Zelená pre seniorov

Na Slovensku sa každoročne zvyšuje počet obyvateľov starších ako 60 rokov a v súčasnosti dosahuje takmer 980 tisíc. Ide o významnú skupinu populácie, preto je dôležité im venovať pozornosť. Prieskumy ukazujú, že takmer polovica seniorov má stále veľa záujmov a tiež prejavuje záujem o
Čítaj ďalej...

SPPoločne

SPPoločne pre ľudí –          projekty zamerané na kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné, kultúrne a verejnoprospešné podujatia a akcie určené pre rôzne skupiny obyvateľstva (deti a mládež, ľudia so znevýhodnením a široká verejnosť) s cieľom zvyšovať kvalitu ich života; –
Čítaj ďalej...

Orange – Grantový program pre optimistov

Druhý ročník Grantového programu pre optimistov je príležitosťou pre organizácie a aktívnych občanov získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu. Predpokladom na podporu užitočných nápadov je ich realizácia prostredníctvom dobrovo
Čítaj ďalej...

Obce bližšie k vám 2014

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných umeleckých a historických pamiatok, či na ochranu životného prostredia v obciach, mestách alebo
Čítaj ďalej...

Nadácia TB – Študenti idú do sveta (vysokoškoláci)

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými š
Čítaj ďalej...

Výzva č. I ÚSVRK 2014 MV SR

Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých s
Čítaj ďalej...

INTENDA – podporujeme súčasné umenie

Hlavným zámerom programu Podporujeme súčasné umenie je prispieť k rozvoju kultúry spoločnosti prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov mladej generácie slovenského súčasného umenia. V šiestom ročníku grantového programu, sme sa rozhodli opäť zamerať sa na podporu
Čítaj ďalej...

Futbal to je hra 2014

podpora športovej činnosti neprofesionálnych mládežníckych futbalových klubov: –          na nákup ššportového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele); –          na nákup technického vybavenia (kosačka, stopky, iná technika); –          na rekonštrukci
Čítaj ďalej...

Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých si
Čítaj ďalej...

Výzva č. OPŽP-PO1-14-1 z 28.2.2014 (1.2)

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok   Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD Operačný cieľ 1.2: ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ   kód výzvy: OPŽP-PO1-14-1 Výzva na predkladanie žiadostí o
Čítaj ďalej...