Kategória

Výzvy

1. výzva programu Aktívne občianstvo a inklúzia.

http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html#prva_vyzva     1. výzva programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Vyhlásenie výzvy: 28. február 2013 Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2013 Dokumenty výzvy:  Text výzvy: – oblasť podpory Aktívne občianstvo – oblasť podpory Ochran
Čítaj ďalej...

FPA: otvorenie projektových výziev

11.02.2013 – Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlásila výzvy v rámci programu Framework Partnership Agreements na obdobie rokov 2014 až 2018. Výzvy sa týkajú týchto európskych tematických centier: Air and climate change mitigation (EEA/ACC/13/001-ETC/ACM), Biological div
Čítaj ďalej...

Dotazník CKO k príprave programového obdobia 2014 – 2020

Dňa 28. februára 2013 Centrálny koordinačný orgán zverejnil Dotazník k príprave programového obdobia 2014 – 2020. Jeho cieľom  je zhromaždiť názory a príspevky verejnosti na aktuálne otázky týkajúce sa využívania fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020. Výsledky verejne
Čítaj ďalej...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Životné prostr
Čítaj ďalej...

FPA: otvorenie projektových výziev

11.02.2013 – Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlásila výzvy v rámci programu Framework Partnership Agreements na obdobie rokov 2014 až 2018. Výzvy sa týkajú týchto európskych tematických centier: Air and climate change mitigation (EEA/ACC/13/001-ETC/ACM), Biological div
Čítaj ďalej...

Oznámenie pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti s vyhlásenými výzvami zo dňa 14.12.2012 čísla: 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25 a 2012/PRV/26 vydáva upresňujúce informácie: • týkajúce sa Výzvy na predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
Čítaj ďalej...

Program OPORA 2012/2013 2.kolo IPRO

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu.
Čítaj ďalej...

Oznámenie č. 71 zo dňa 29.01.2013 (Zmena počas trvania výziev)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že mení text výziev č. 2012/PRV/22, 2012/PRV/23, 2012/PRV/24, 2012/PRV/25, 2012/PRV/26 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle ustanovenia Príručky p
Čítaj ďalej...

Regenerácia sídel ROP – samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel Dátum platnosti: od 31. 1. 2013 do 30. 9. 2013 Kód vyzvy: ROP-4.1a-2013/01   Výzva ROP 4.1a-2013_01.doc Vzor Žiadosť o NFP 4.1a ROP 2013_01.doc Opis_projektu 4.1a ROP 2013_01.xls FA – 4.1a ROP 2013_01.xls
Čítaj ďalej...

Schémy štátnej pomoci pre operačný program Konkurencieshopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 21. 12. 2012 na svojom webovom sídle Schému štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Čítaj ďalej...