Kategória

Výzvy

Regenerácia sídel ROP – samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel Dátum platnosti: od 31. 1. 2013 do 30. 9. 2013 Kód vyzvy: ROP-4.1a-2013/01   Výzva ROP 4.1a-2013_01.doc Vzor Žiadosť o NFP 4.1a ROP 2013_01.doc Opis_projektu 4.1a ROP 2013_01.xls FA – 4.1a ROP 2013_01.xls
Čítaj ďalej...

Schémy štátnej pomoci pre operačný program Konkurencieshopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 21. 12. 2012 na svojom webovom sídle Schému štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Čítaj ďalej...

Informačné semináre k výzve s kódom KaHR-111SP-1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast si dovoľuje informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizuje bezplatné informačné semináre k výzve s kódom KaHR-111SP-1201. Semináre
Čítaj ďalej...

Aktualizácia kontaktov REPIS

Dátum: 24. 1. 2013 Sekcia Tlačové správy Operačný program Životné prostredie   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo kontaktné údaje na jednotlivé Regionálne environmentálne poradenské a inf
Čítaj ďalej...

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci OP Národného strategického referenčného rámca na rok 2013

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci OP Národného strategického referenčného rámca na rok 2013
Čítaj ďalej...

Úprava č.2 súboru prílohy č. 5 Index bonity k výzve KaHR-13SP-1201 v znení usmernenia č. 2

      Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje žiadateľov, že dňa 10. januára 2013 bol po druhý raz  vo výzve KaHR-13SP-1201 opravený súbor prílohy č. 5 -Index bonity v znení usmernenia č. 2. Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-13SP-1201a úprave prílohy č. 5 Index bonit
Čítaj ďalej...

Obce môžu požiadať o dotácie na obstaranie územných plánov do konca februára

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR naďalej pokračuje s podporou obstarávania územných plánov obce poskytovaním dotácií podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obcí. Dotáciu je možné poskytnúť na spracovan
Čítaj ďalej...