„Upracme si Podunajsko! / Takarítsuk ki Dunamentét!“