Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne realizuje projekt v rámci podprogramu “Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom”