Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky