Vyjadrenie splnomocnenca ku schváleniu zákona o registri partnerov verejného sektora