Zo zdrojov EÚ na roky 2014 – 2020 sa využilo 190 mil. eur