AKTUALIZÁCIA č. 1 na predkladanie ŽoNFP pre ŠC 1.2.2.