Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní