Kategória

Iné

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila “Informáciu pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS)”.
Čítaj ďalej...

Informačné dni k výzvam: Užitočné rady ako zvýšiť šance obcí na získanie nenávratného príspevku

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) zorganizoval  koncom januára a začiatkom februára štyri informačné dni k vyhláseným a pripravovaným výzvam o nenávratné finančné príspevky v Levoči (dva semináre), Banskej Bystrici a Leviciach. Na informačné dni boli pozvaní zástupcovia oprávnený
Čítaj ďalej...

Informácia o dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie predlžuje dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzd
Čítaj ďalej...

Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Výskum a inovácie musia byť najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí žiadajú v rámci výziev na predloženie žiadosti o nenávratný
Čítaj ďalej...

AKTUALIZÁCIA č. 1 na predkladanie ŽoNFP pre ŠC 1.2.2.

AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb Aktualizácia č.1 Výzva na predkladanie ŽoNFP pr
Čítaj ďalej...

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.01.2017

1. Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 989,53 mil. EUR), pr
Čítaj ďalej...

Tlačová správa o stave schvaľovania platieb priamych podpôr pre kampaň 2016 k 07.02.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa § 1 ods. 1 písm. a) v spojení s § 7 ods. 1 písm. a) a písm. t) zákona č. 543/2007 Z. z.
Čítaj ďalej...

Dunajský nadnárodný program

Dovoľujeme si Vás informovať, že Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu zriadil novú webovú stránku programu www.danube.vlada.gov.sk Nová stránka bude pravidelne prinášať informácie o aktualitách programu, o podujatiach organizovaných Národným kontaktným bodom a Spoloč
Čítaj ďalej...

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3 Zoznam schválených žiadostí o NFP Zoznam neschválených žiadostí o NFP Zoznam odborných hodnotiteľov Aktualizácia 18. 01. 2017 Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 Zoznam schválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo Zoznam schválených žiadostí o
Čítaj ďalej...

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.0, platnú od 09. 02. 2017. Aktualizáciou došlo predov
Čítaj ďalej...