Kategória

Iné

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravili publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“ Podnikatelia a fondy EÚ 2014-2020
Čítaj ďalej...

Minister László Sólymos predstavil priority envirorezortu.

Nadviazať na úspešné predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie za oblasť životného prostredia a podporovať projekty, ktorých cieľom je zelenšie a čistejšie Slovensko. To je ambíciou Ministerstva životného prostredia SR na tento rok.   Priority pre najbližšie obdobie:   Odpady
Čítaj ďalej...

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na rok 2017 k poskytnutiu grafických príloh

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o priame podpory, že v súlade s ustanovením čl. 17 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sa žiadateľovi posk
Čítaj ďalej...

V materských školách pribudnú tisíce miest.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prijalo spolu 272 projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Na projekty je vyčlenených spolu 79,8 milióna eur. Vďaka tomu pribudnú v škôlkach tisíce nových miest.   „Počet predložených projektových
Čítaj ďalej...

Fondy EÚ v oblasti životného prostredia aj pre MNO

Operačný program Kvalita životného prostredia otvorí v prvom polroku 2017 viaceré výzvy, kde sa budú môcť o podporu z fondov EÚ uchádzať aj mimovládne neziskové organizácie. Zatiaľ najpodrobnejšie informácie o výzvach sú uvedené v novom harmonograme výziev na rok 2017, ktorý nájdete t
Čítaj ďalej...

Oznam PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uzatvorila nové Zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, so subjektami Privat banka a.s. a BKS B
Čítaj ďalej...

MPRV: Agrorezort naštartoval čerpanie eurofondov a realizuje ich transparentne

Slovensko po dvoch rokoch od štartu čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na úrovni menej ako 1 %. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR od marca tohto roka zásadným spôsobom reštartovalo fungovanie celého operačného programu a o
Čítaj ďalej...

Budúcnosť slovenských miest v medzinárodných súvislostiach – informačný seminár

Ďakujeme Vám za Vašu účasť na informačnom seminári venovanom téme mestského rozvoja, ktorý sa uskutočnil dňa 6. decembra 2016 Bratislave. Veríme, že informácie, ktoré na podujatí odzneli, boli pre Vás prínosné. Prikladáme zoznam účastníkov.   Ako sme už vopred avizovali, prezentá
Čítaj ďalej...

EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 – 2013 dosiahlo 97,53 %

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka dosiahlo 11,331 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období
Čítaj ďalej...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Generálny štátny radca – generálny riaditeľ Sekcie programov cezhraničnej spolupráce

Generálny štátny radca – vedúci zamestnanec – generálny riaditeľ Sekcie programov cezhraničnej spolupráce – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (VK č. 2017/2) Názov a sídlo služobného úradu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 812 66
Čítaj ďalej...