Kategória

Iné

Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa nové výzvy pre mestá a obce dvojkolovým systémom hodnotenia

Od začiatku novembra sme spustili šesť eurofondových výziev. Regióny dostali možnosť získať finančné prostriedky v objeme 416 miliónov eur. Nový, dvojkolový, systém hodnotenia šetrí regiónom peniaze aj čas. MPRV SR ako prvé ministerstvo v SR realizuje výzvy pre obce a mestá dvojkolový
Čítaj ďalej...

Dunajská stratégia – National Participation Day in the EU Strategy for the Danube Region

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s – Foster Europe, Foundation for strong European Regions a Danube Civil Society Forum (DCSF) zrealizovali dňa 21.10.2016 v Bratislave informačný workshop s názvom Dunajská stratégia – National Participation Da
Čítaj ďalej...

Európsky zbor solidarity – “investícia do európskej mládeže”

Európska komisia schválila “európsky zbor solidarity”, ktorá je najnovšou iniciatívou Európskej únie určenou mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov, hlavne tým, ktorí sú nezamestnaní alebo nie sú v zamestnaní, vzdelávaní ani odbornej príprave (NEET). Ponúka príležitosť vykonávať
Čítaj ďalej...

ROK 2016 NA SEKCII EURÓPSKYCH PROGRAMOV MV SR : 19 VÝZIEV A 5 VYZVANÍ ZA 100,5 MILIÓNA EUR

Sekcia európskych programov zastrešuje v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) tri operačné programy, ktoré prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Pre Operač
Čítaj ďalej...

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.

Od: 15.12.2016 Kód výzvy: OPTP-PO1-SC1-2016-11 Operačný program: Operačný program Technická pomoc Na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc http://optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Aktuality“ bol zverejnený text: Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej po
Čítaj ďalej...

Vianočné prianie

Čítaj ďalej...

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.11.2016

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.11.2016 Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2
Čítaj ďalej...

Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Odporúčame žiadateľom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom “Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ zúčastniť sa informačných seminárov. Pr
Čítaj ďalej...

Podpora mladých, malých a rodinných farmárov a výrobcov je jednou z ciest ako oživiť poľnohospodárstvo a vidiek na Slovensku

Podpora malých, mladých a rodinných farmárov, ale aj drobných výrobcov potravín, bola téma cyklu konferencií zameraných na inovácie ich produkcie a výrobkov. Nechýbali praktické kurzy moderných výrobných postupov a zvyšovania bezpečnosti tradičných farmárskych produktov, ako aj správn
Čítaj ďalej...

Vláda i poslanci odobrili zákon o štátnej službe, ktorý pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa

Nový zákon o štátnej službe, ktorého autorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, má ambíciu zmodernizovať a odpolitizovať verejnú správu. Zároveň pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej rep
Čítaj ďalej...