Kategória

Výzvy

Podpora komplexného prístupu v obciach s MRK

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 Prioritná os 5, 6 Špec
Čítaj ďalej...

Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka

Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“. AKTUALIZÁCIA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje
Čítaj ďalej...

Nová podpora excelentného výskumu

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií. V čerpaní kľúčových zdrojov financovania špičkového vedeckého výskumu sme stále na chvoste rebríčka. Nový rámcový program Horizont Európa
Čítaj ďalej...

Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je prijímateľom NFP v národnom projekte „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK”. Názov projektu: Podpora činností zameran
Čítaj ďalej...

Miestny rozvoj a inklúzia

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Cieľom tejto výzvy je podpora budovania kapacít menších miestnych o
Čítaj ďalej...

Výzva 1/2021 Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond vyhlasuje výzvu pre oprávnených žiadateľov. Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznos
Čítaj ďalej...

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú
Čítaj ďalej...

Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a
Čítaj ďalej...

Výzva č. 2/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 2/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotáci
Čítaj ďalej...

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlásilo 15. decembra 2020 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí financovaných z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuj
Čítaj ďalej...