KREATÍVNY Priemysel

Dátum:14. feb 2013.

ZÁKLADNÁ A STRUČNÁ INFORMÁCIA O PROJEKTE

Hlavnou činnosťou projektu je zmapovať a pripraviť podniky v prihraničných regiónoch pre vytvorenie kreatívneho klastra, vytvorenie siete a spracovanie databázy podnikov v kreatívnom priemysle a prieskum ich potrieb, ďalej rôzne informačné podujatia organizované na oboch stranách Dunaja vrátane konferencií, workshopov a 4-dňovej kreatívnej výstavy v Monoštorskej pevnosti v Komárome (HU).

Službou poskytnutou projektom je zistenie skutočných potrieb a trendov podunajskej ekonomiky a zoznámenie sa zástupcov podnikov pôsobiacich v oblasti kreatívneho a tradičného priemyslu za účelom zabezpečia trvalej udržateľnosti spolupráce na základe skutočných potrieb podnikov, pokračujúcej aj po ukončení projektu.

CIELE PROJEKTU

Hlavný cieľ: Využitím kreatívneho potenciálu podporiť zvyšovanie pridanej hodnoty výrobných výstupov, rozvojom vzájomnej spolupráce cezhraničných podnikateľských štruktúr zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie.

Špecifické ciele: Prispieť k posilneniu hospodárskej konkurencieschopnosti vymedzenej cezhraničnej oblasti, integrovanejšiemu rozvoju prostredníctvom vytvorenia podmienok na cezhraničnú spoluprácu „podnik podniku“.

VÝSTUPY PROJEKTU

Vytvorenie siete a spracovanie databázy podnikov v kreatívnom priemysle – oslovenie podnikov, prieskum potrieb, vytvorenie a aktualizácia databázy pre SK a pre HU regióny, oslovenie podnikov množstevnej výroby a ich potenciálnych dodávateľov. Databáza bude vyhotovená vo forme publikovateľnej na web-stránke projektu a takisto formou publikácie. Vytvorenie plánu realizovateľnosti spolupráce v rámci kreatívneho klastra.

Informačný otvorený deň, Kreatívna konferencia Győr (HU), tlačová konferencia, 2 kreatívne odvetvové 2-dňové workshopy, obchodná misia v meste Sevilla (prenos know-how a výmena skúseností), Kreatívna HUSK výstava a veľtrh v Monostorskej pevnosti v Komárome (HU) (množstevný priemysel, kultúrny priemysel, súťaž grafikov), záverečná kreatívna konferencia Komárno (SK) a tlačová konferencia – účastníci budú informovaní o možnosti založenia kreatívneho HUSK klastra.

Bezbariérová web-stránka (na umiestnenie prezentácie partnerov, zhrnutie projektu, plány, očakávané výsledky, noviny, dosiahnuté výsledky, diskusné fórum a ostatné dôležité výsledky, elektronický spravodaj, spoločný mailing list, e-platformu, databázu záujmových skupín, fotky).

Propagačné materiály.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Vymedzené územie projektu:

  • na slovenskej strane okresy: Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Šaľa, Galanta, Nové Zámky
  • na maďarskej strane župy: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom

Projekt je určený pre:

  • podniky množstevných odvetví (spracovávanie umelých hmôt, gumy a azbestu, výroba železa, ocele a neželezných kovov, strojárenstvo, stavba lodí a vozidiel, elektrotechnika, hračky a športové potreby, chemický, papierenský a polygrafický, kožiarsky a obuvnícky, textilný a odevný, potravinársky priemysel, stavebníctvo a stavebné remeslá,…),
  • podniky tvorivého priemyslu (inovatívne podniky, médiá, film, televízia, rádiá, tvorba hračiek, Interactive Leisure Software, umelecké odvetvia či poskytovanie informácií, elektronické a printové médiá, obchodné, PR a reklamné spoločnosti, technológie pre tvorbu reklamy, komunikačné prostriedky, tvorba softwaru a iných IT, dizajn, móda, tvorba a zavedenie digitálnych hier, architektúra, všetky druhy umenia vrátane priemyselných, tvorba a výroba všetkých typov reklamných predmetov a suvenírov, jednotlivé remeslá – keramici, cestovný ruch, šport, verejné vzdelávacie organizácie aktívne v uvedených oblastiach a ochrana kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva, …),
  • obchodné a profesionálne asociácie, školiace orgány, manažérov ľudských zdrojov a všetkých, ktorí pracujú na zlepšení konkurencieschopnosti podnikov.