Fond pre včasnú diagnostiku koronavírusu

Nadácia ESET vyčlenila sumu finančnej podpory 300.000 EUR na posilnenie včasnej diagnostiky vírusu SARS‑CoV‑2. Nadácia ESET vyčlenila sumu finančnej podpory 300.000 EUR na posilnenie včasnej diagnostiky vírusu SARS‑CoV‑2 pre naliehavosť zabezpečenia rýchleho a systematického testovani
Čítaj ďalej...

Podpora komplexného prístupu v obciach s MRK

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 Prioritná os 5, 6 Špec
Čítaj ďalej...

Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka

Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“. AKTUALIZÁCIA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje
Čítaj ďalej...

Nová podpora excelentného výskumu

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií. V čerpaní kľúčových zdrojov financovania špičkového vedeckého výskumu sme stále na chvoste rebríčka. Nový rámcový program Horizont Európa
Čítaj ďalej...

Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je prijímateľom NFP v národnom projekte „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK”. Názov projektu: Podpora činností zameran
Čítaj ďalej...

Miestny rozvoj a inklúzia

Správca programu Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje otvorenú výzvu LDI03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Cieľom tejto výzvy je podpora budovania kapacít menších miestnych o
Čítaj ďalej...

Výzva 1/2021 Audiovizuálneho fondu

Audiovizuálny fond vyhlasuje výzvu pre oprávnených žiadateľov. Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznos
Čítaj ďalej...

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú
Čítaj ďalej...

Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a
Čítaj ďalej...

Výzva č. 2/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 2/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotáci
Čítaj ďalej...