Podunajský festival v Klížskej Nemej

Podunajský festival sa realizuje v rámci projektu “Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma” ID projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/126 Obec Klížska Nemá v spolupráci s obcou Gönyű z Maďarska realizuje projekt s názvom „Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma“, SKHU/WETA/1901/4.1/126 z Progra
Čítaj ďalej...

Príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.“).

Informácie k predkladaniu žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. (ďalej len „žiadosť“): Termín na doručenie žiadosti: do 31.03.2021 počas úradných hodín prostredníctvom jedného z nižšie uvedených spôsobov: doručenie 1 originálu žiadosti spo
Čítaj ďalej...

Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)

Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (NOPS) v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) – 2. kolo. Charakteristika NOPS NOPS sú výstupy tvorivej odbornej činnosti, ktoré v štruktúrovanej podobe opisujú najlepšie skúsenosti z riadiaci
Čítaj ďalej...

Program Opora

Nadácia SPP vyhlásila grantový program OPORA. Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktív
Čítaj ďalej...

Výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Národný kontaktný bod vyhlasuje otvorenú výzvu FBR02 pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom. Fond pre bilaterálne vzťahy (ďalej len „bilaterálny fond“) bol zriadený za účelom posilňovania
Čítaj ďalej...

Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja Ministerstvo investícií, regionáln
Čítaj ďalej...

Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

Grantová výzva pre podporu výskumu: Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19. Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19 je 31. marca 2021. V roku 2021 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výz
Čítaj ďalej...

Amatérske športové kluby a organizácie

Avizovaná Výzva na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby bola 5. 3. 2021 zverejnená. Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec 2020 – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú amatérske športové kluby. Maximálna výška pomoci pre jede
Čítaj ďalej...

Športuj aj Ty!

Nadácia SPP vyhlásila grantový program Športuj aj Ty. Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zv
Čítaj ďalej...

Dostupné bývanie s prvkami housing first

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Dostupné bývanie s prvkami housing first. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovensk
Čítaj ďalej...