Kategória

Výzvy

IROP-PO2-SC213-2017-20 – výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Alokácia: 50 000 000€ Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   Alokácia: 50 000 000€ Dátum vyhlásenia výzvy: 24. máj 2017 Uzavr
Čítaj ďalej...

ROZPRÚDIME REGIÓNY

  Nadácia ZSE vyhlasuje druhý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu. Žiadosti je možné podávať do 21. júna 2017.   V programe Rozprúdime regióny je možné získať podporu
Čítaj ďalej...

Zmena termínu 2. hodnotiaceho kola – výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky (kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1).

  Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola na 14. 8. 2017. Zmena termínu sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci v
Čítaj ďalej...

Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach
Čítaj ďalej...

Oznam o vyhlásení 23. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 26. 05. 2017 bola zverejnená 23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného (ďalej len „výzv
Čítaj ďalej...

Aktualizovaný harmonogram výziev – Ministerstvo hospodárstva SR

  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2017, ktorý nájdete na:   https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/  
Čítaj ďalej...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, špecifický cieľ 1. 2. 3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostr
Čítaj ďalej...

Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – OPLZ-PO5-2017-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou
Čítaj ďalej...

Ste ekoinovátor? Prihláste sa na letnú školu v rámci projektu Dunajského nadnárodného programu

V Dunajskom nadnárodnom programe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR projekt Eco-innovately connected Danube Region. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovan
Čítaj ďalej...

Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 plne rezervované. Začína sa tvoriť rezervný zoznam pre žiadosti o príspevok

Prostriedky bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016 boli plne rezervované pre žiadosti o príspevky, ktoré splnili formálne kritéria. Žiadosti o príspevky, ktoré budú predložené po 21.5.2017 budú zaradené do tzv. rezervného zoznamu – zásobníka projektov. Po potenciálnom uvo
Čítaj ďalej...