Kategória

Výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2017/
Čítaj ďalej...

Žiadatelia o granty nad 100 tisíc eur musia splniť novú podmienku

Žiadatelia o nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov musia splniť novú podmienku, vyplývajúcu zo zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len register). Podľa tohto zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2017, musí byť do tohto
Čítaj ďalej...

MH SR – Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikov
Čítaj ďalej...

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov   Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuál
Čítaj ďalej...

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS) – aktualizácia č. 1

Informácia pre prijímateľov NFP k realizácii podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS) – aktualizácia č. 1 Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle O
Čítaj ďalej...

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho ro
Čítaj ďalej...

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Vyhlásenie súťaže Dedina roka Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník
Čítaj ďalej...

Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 – Environmentálny fond

Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017  o činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže s termínom doručenia do 28.04.2017. Zároveň zverejňujeme dokumenty špecifikácia a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené
Čítaj ďalej...

Usmernenia MŽP SR

Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného pr
Čítaj ďalej...

Nová výzva Slovensko – Čína 2017

Nová výzva Slovensko – Čína 2017 Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi
Čítaj ďalej...