Kategória

Iné

RRA Komárno oslavovala 15 rokov konferenciou „Regionálna zamestnanosť“ 29.10.2015

Vo štvrtok organizovala s podporou MDVaRR SR konferenciu pod názvom „Regionálna zamestnanosť“. Hlavným cieľom konferencie bolo informovať starostov okolitých obcí, podnikateľov a všetkých záujemcov o možnostiach, ktoré budú môcť využívať v nasledujúcom programovacom období. Konferenci
Čítaj ďalej...

Výzva – 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (PRV 2014-2020).

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.4. – Podpora na invest
Čítaj ďalej...

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016). Harmonogram je dostupný tu.   http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/indikativny-
Čítaj ďalej...

Z dotačnej schémy sa podporí technická vybavenosť aj stredné školy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V roku 2015 Úrad splnomocnenca vlády SR
Čítaj ďalej...

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne realizuje projekt v rámci podprogramu “Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom”

      Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne realizuje projekt  v rámci podprogramu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom s názvom: “Realizácia opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarský
Čítaj ďalej...

Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. Až 100 miliónov z tejto
Čítaj ďalej...

Na ochranu životného prostredia pôjde historicky najviac peňazí

Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci operačného programu bude môcť Slovensk
Čítaj ďalej...

Cestovný ruch potrebuje aj veľké podujatia

Londýn (4. novembra 2014) – Aký prínos majú veľké podujatia svetového významu pre cestovný ruch. To je hlavnou témou ministerského summitu, ktorý zorganizovala Svetová organizácia cestovného ruchu pri príležitosti veľtrhu cestovného ruchu World Travel Market (WTM) Londýn 2014. Slovens
Čítaj ďalej...

Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňom 1. augusta 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera v rá
Čítaj ďalej...

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásuje dňom 1. augusta 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klas
Čítaj ďalej...